среда, 24 июля 2013 г.

Aliovsat Sadixov - "Bayati-Shiraz" (1956)


"Bayatı-Şiraz" - Əlövsət Sadıxov, Bəhram Mansurov (tar), Tələt Bakıxanov (kamança). Bəhram Mansurovun rəhbərliyi ilə xalq çalğı alətləri ansamblı.

Мугам "Баяты-Шираз" - Алиовсат Садыхов (певец), Бахрам Мансуров (тар), Талят Бакихановв (кяманча). Ансамбль народных инструментов п/у Бахрама Мансурова.

"Bayati-Shiraz" - Aliovsat Sadikhov (singer), Bahram Mansurov (tar), Talat Bakikhanov (kamancha).