среда, 15 февраля 2006 г.

Молодежный центр Азербайджанцев "АЗЕРИ" / Jaunatnes Centrs "AZERI"


15 февраля 2006 года в Латвии был создан Молодежный центр Азербайджанцев "АЗЕРИ". 
Председателем Молодежного центра был избран Амиль Салимов. 
Высшим органом Молодежного центра является общество азербайджанцев Латвии "АЗЕРИ". 
Молодежный центр создан для активной работы молодежи в обществе, привлечения азербайджанской молодежи к интеграции в Латвийское общество,ознакомления жителей Латвии с культурой и обычаями Азербайджана, создания тесных связей с молодежью Азербайджана, активной пропаганды политики, проводимой президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. 
----------------------------------------------------------------------------------
2006.g.15.februārī Latvijā tika nodibināts Azerbaidžāņu Jaunatnes Centrs "AZERI". Par Jaunatnes centra priekšsēdētaju ievēlēts Amils Saļimovs. Jaunatnes centrs nodibināts jauniešus aktīvam darbam biedrībā, lai iesaistītu azerbaidžāņu jaunatni integrācijā Latvijas sabiedrībā, iepazīstinātu Latvijas iedzīvotājus ar Azerbaidžānas kultūru un paražām, radītu ciešākus sakarus ar jaunatni Azerbaidžānā, aktīvi propagandētu Azerbaidžānas prezidenta Iļhama Alijeva īstenotu politiku.